Salgs- og leveringsbetingelser

ØS VARME AS GENERELLE LEVERINGSBETINGELSER

1. Anvendelse

Disse generelle vilkår skal gjelde for leveransen, dersom ikke annet er avtalt i kontrakten.
 

2. Dokumentrekkefølge

Inneholder kontraktsdokumenter bestemmelser som strider mot hverandre, skal følgende dokumenter gjelde i denne rekkefølge:

a) Kontrakten
b) Spesifikasjoner
c) Generelle betingelser
d) Anbud/tilbud
 

3. Leveransens omfang

Leveransen omfatter utstyr i henhold til den spesifikasjon som det er vist til i kontrakten, selv om mindre deler innenfor leveransens ramme og som naturlig hører til leveransen, ikke er uttrykkelig nevnt i spesifikasjonen eller fremgår av til­hørende tegninger.
 

4. Pris

Dersom ikke annet er avtalt er prisen fast og inkluderer toll, skatter og andre avgifter.

Ved endringer i toll-, skatte- og avgiftsbestemmelser som danner grunnlag for kontrakts­prisen, skal prisen endres tilsvarende.
 

5. Betaling

For forskudds- og fremtidsbetalinger skjer betalingen kontant innen 14 kalenderdager etter de terminer (betalingsdager) som er fastsatt i kontrakten.

Faktura (herunder sluttavregning) forfaller ved avsluttet leveranse. Faktura forfaller/betaling må foretas innen 30 kalenderdager.

Ved forsinket betaling betales rente i henhold til morarentelovgivningen.
 

6. Eiendomsovergang

Utstyret (materiellet) blir kjøperens eiendom ved overtakelsen. 

Det kan avtales panterett i det solgte (salgspant) til sikkerhet for krav på kjøpesummen med tillegg av rente og omkostninger.
 

7. Force majeure (fritaksgrunner)

Følgende omstendigheter skal betraktes som force majeure, dersom de inntrer etter avtalens inngåelse og hindrer dens oppfyllelse: krig, opprør eller indre uroligheter, beslutning av offentlig myndighet, naturkatastrofe, avbrudd i den offentlige kraftforsyning eller i den alminnelige samferdsel, betydningsfull arbeidskonflikt eller brann eller annen omstendighet av liknende karakter og inngripende betydning.

Leverandøren har rett til å kreve at den leveringstid som er fastsatt i kontrakten blir forlenget tilsvarende det tidsrom som arbeidet måtte bli forsinket ved force majeure så vel i egen bedrift som hos underleverandører.

Leverandøren skal straks slik forsinkelse som nevnt ovenfor inntrer eller så snart han blir klar over at forsinkelse vil kunne inntreffe, gi skriftlig melding om dette med de nødvendige opp­lysninger.
 

8. Kjøperens forsinkelse/utsettelse

Leverandøren har rett til å kreve den leveringstid som er fastsatt forlenget tilsvarende det tids­rom han er blitt oppholdt i sitt arbeid ved at han ikke i rett tid har fått de avtalte opplysninger fra kjøperen som er nødvendige for levering av utstyret.

Leverandøren skal straks gi kjøperen skriftlig melding om enhver forsinkelse og eventuelle kostnadsøkninger som han mener vil oppstå.
 

9. Leverandørens forsinkelse

Kjøperen vil, når det inntreffer forsinkelse med leveringen av utstyret av grunner som er for­årsaket av leverandøren (ikke force majeure) kunne kreve inn en konvensjonalbot.

Boten fastsettes til 1 – en – promille pr. hverdag etter avtalt leveringstid regnet av den del av den avtalte kontraktsum, som knytter seg til den del av leveransen som på grunn av forsink­elsen ikke kan tas i bruk som forutsatt. Boten er begrenset til 10% av den omtalte dels verdi.

Leverandørens samlede erstatningsansvar for forsinkelsen, inklusiv betalt konvensjonalbot, kan ikke overstige 15% av kontraktsummen.
 

10. Risiko

Leverandøren har risikoen for utstyr (materiellet) inntil overtakelse/levering.
 

11. Ansvar for skade på person og ting

Leverandøren har ansvaret for skade på eiendom tilhørende kjøperen som er voldt ved uaktsomhet av leverandøren eller noen som han svarer for under arbeidet med leveransen. På samme vilkår er leverandøren ansvarlig i forhold til kjøperen for skade på person.

Leverandøren skal under utførelsen av leveransen være forsikret for ansvar for skade på tredjemann (herunder kjøperens) eiendom og på person, herunder produktansvar, for et ansvar som ikke må være mindre enn NOK 1 mill. pr. skadetilfelle. Leverandørens ansvar er be­grenset til polisens pålydende.
 

12. Ansvar og mangler

Kjøperen er forpliktet til å undersøke materiellet ved mottagelse av dette. Kjøperen skal gi skriftlig melding til leverandøren om eventuelle mangler ved leveransen, herunder transportskader, senest syv (7) dager etter mottagelsen. Unnlater kjøperen dette, mister han retten til å påberope mangel som kunne ha vært eller burde ha vært oppdaget ved undersøkelse når materiellet ble mottatt av kjøperen.

Det foreligger ikke mangel såfremt materiellet er levert i samsvar med alminnelig bransjestandard, gjeldende lover og forskrifter. Videre er leverandør ikke ansvarlig for feil og mangler som skyldes at materiellet ikke er montert eller installert i henhold til gjeldende standarder og instrukser.

Leverandøren er ansvarlig for at leveransen er faglig utført og i samsvar med kontraktens spesifikasjoner. Leverandøren forplikter seg til å utbedre alle mangler som skyldes feil konstruksjon, materialer eller tilvirkning i samsvar med det som er fastsatt. Leverandørens ansvar omfatter mangler som viser seg i løpet av periode av 18 måneders normaldrift, dog ikke utover 24 måneder fra levering.

Leverandøren skal for egen regning og uten utgift for kjøperen, erstatte eller reparere de defekte deler, som er nødvendig for å bringe kontraktsgjenstanden i kvalitetsmessig og kontraktsmessig fullgod stand.

For utskiftete deler gjelder den samme begrensning som nevnt i avsnittet ovenfor.

Dersom gjenstanden ikke kan bringes i fullgod stand ved utskiftninger innen rimelig tid, har kjøperen rett til å heve kjøpet for så vidt angår den del av leveransen som ikke kan benyttes som forutsatt som følge av leverandørens forsømmelse. Kjøperen kan i så fall kreve erstatning for lidt tap, oppad begrenset til 15% av kjøpesummen for den hevede del av leveransen.

Leverandøren har intet ansvar for skade på fast eiendom og løsøre som inntrer mens leveransen er i kjøpers besittelse. Heller ikke har leverandøren ansvar for skade på produktet fremstilt av kjøperen, eller på produkter der disse inngår.

Vil utbedring av feil/mangler ved det leverte materiell kreve uforholdsmessig av arbeid eller medføre utgifter som overstiger kontraktsverdien av de feil/mangelfulle materiellet, kan kunden ikke kunne kreve utbedring foretatt, eller kostnadene med slik utbedring erstattet.

Leverandøren skal, uansett enhver annen bestemmelse, ikke være ansvarlig for indirekte tap som nevnt i kjøpsloven § 67, 2 ledd, tapsposter som nevnt i kjøpsloven § 67, 3 ledd og heller ikke annet følgetap som arbeidsutgifter, dagmulkt, skadeserstatning, leietap eller noe tap av inntekt, goodwill, oppdrag eller muligheter som kunden påføres, uansett grunn og uansett hvordan oppstått.

Disse begrensninger i leverandørens ansvar gjelder ikke dersom han har gjort seg skyldig i grov uaktsomhet.
 

13. Retur av overskuddsmateriell

Selger kan kjøpe tilbake opp til max. 20% av mengden pr solgte varelinjer for maksimalt 80% av salgsprisen for varelinjen.

Forutsetningen for at selger kan kjøpe tilbake varer av Kjøper er at:

  1. Varen er av varekategori type = A som betyr at varen er lagerført.
  2. Varene er av god kvalitet, og er salgbare uten videre bearbeiding, som f.eks. ompakking (varevolumer som kjøper ønsker å selge tilbake til selger utover 20% av hver varelinje må avtales i hvert enkelt tilfelle, og selger står fritt til å avstå fra å kjøpe varene tilbake).
  3. Kjøper er ansvarlig for å levere varene som returneres tilbake til Selger til Selgers salgssted ihht. leveringsbetingelsen DDP Incoterms 2010 (uten kostnad for selger).